รับทำวีซ่าโคราช ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน –ติดตามครอบครัว (Fiancée-Spouse- – Unmarried or same-sex partner-Settlement)

Knight Visa Korat (ไนท์วีซ่าโคราช) โคราชรับทำวีซ่าคู่หมั้น รับทำวีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและ คู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส

ในการดำเนินการยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทย จำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถานทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจกับลูกค้าทุกท่าน

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
 • คู่สมรสต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
 • ผู้สมัครต้องไปขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
 • หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนักในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ
 • ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อม
 • แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
 • การจดทะเบียสมรสในไทย
 • การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
 • การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
 • การทดสอบหลักสูตรภาษา (เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ)
 • การซ้อมสัมภาษณ์
 • การติดต่อกับหน่วยงานของแต่ละประเทศ

สำหรับคู่สมรสนั้น จะต้องมีเงินจำนวนมากพอที่จะใช้จ่ายสำหรับตัวเอง คู่สมรส อีกฝ่ายรวมทั้งผู้ติดตามในกรณีที่มีผู้ติดตามมาด้วยได้และจะไม่ขอเงินช่วย เหลือจากรัฐบาลของประเทศ

บุตรของคู่สมรสของชาวไทย ที่มีอายุน้อยกว่า 18ปี สามารถยื่นขอวีซ่าได้ในฐานะผู้ติดตาม โดยจะสามารถยื่นได้ในฐานะผู้ติดตาม โดยจะสามารถยื่นขอร่วมกับผู้ขอวีซ่าคนหลักได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการบางส่วน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและคู่สมรส ที่สำนักงาน (อาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)

ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้ ให้กับท่าน ส่งรายการเอกสารให้กับคุณและคู่สมรส รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ คู่สมรส   
 • กรณี ประเทศ USA ส่งเอกสารไปยัง หน่วยงาน USCIS และ NVC สำหรับ วีซ่า K1-K3  CR1 สำหรับประเทศอเมริกา
 • ส่งเอกสารไปยัง คู่สมรสคุณ ที่อยู่ในต่างประเทศ กรณี วีซ่าคู่หมั้น  เพื่อขอใบรับรองโสด หรือใบอนุญาตแต่งงาน

นัดหมายให้คุณเพื่อ ตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาล /นัดขอใบรับรอง ความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ นัดสอบวัดความรู้ทางภาษา (บางประเทศ)

รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่กงสุล กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบายความสัมพันธ์ ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ

ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือตัวแทนรับยื่นเอกสารของสถานทูต (VFS, TLS) ติดตามผลและตรวจสอบสถานะให้กับคุณ

คำถาม

ตอบโดยสรุปดังนี้  
 
วีซ่าคู่หมั้น คือ ผู้สมัครมีความประสงค์ จะไปจดทะเบียนสมรสยังประเทศคู่สมรส โดยการขอวีซ่าคู่หมั้น (Fiancé) ระยะเวลาวีซ่า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ Immigration ของแต่ละประเทศนั้นๆ และเมื่อทำการจดทะเบียนสมรสในประเทศคู่สมรสแล้ว จึงดำเนินการขอวีซ่าถาวรต่อไปในประเทศคู่สมรส

ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน การงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่สมรส ความมั่นคงในชีวิตของคู่สมรส

ไม่จำเป็น  เพียงสนับสนุนทางด้านเอกสารของคู่สมรส ก็เพียงพอ แต่หากจะพำนักในประเทศไทยก็ทำได้

แต่ละสถานทูตจะมีเวลาในการพิจารณาตามเงื่อนไขแตกต่างกันไป ประเด็นสำคัญคือทางผู้สมัคร ต้องดำเนินการด้านขั้นตอนและเอกสารให้ครบถ้วน รวมถึงการนำเสนอเอกสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง จะช่วยให้ทางสถานทูตพิจารณาในใบสมัครของท่าน รวดเร็วมากขึ้น

หากทาลูกค้าตกลง ให้ทางเราช่วยเหลือคุณทางลูกค้าต้องทำสัญญาการทำงานกับทางเรา สามารถมาทำสัญญาที่สำนักงาน หรือส่งสัญญาการทำงานทางEmail หรือ Fax หลังจากนั้นทางเราจะดำเนินการสัมภาษณ์และประชุมงาน เพื่อส่งรายการเอกสารในการสมัครวีซ่าและ กำหนดระยะเวลาการทำงาน

ทางเราจะดูแลช่วยเหลือคุณ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโอกาส การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแบบเร่งด่วน  รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor)  การนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับตัวแทนรับยื่นเอกสารวีซ่าหรือสถานทูต การกรอมฟอร์ม จัดเอกสาร ออกแบบการนำเสนอเอกสาร การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ การทดสอบภาษา (เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ) การเขียนคำชี้แจ้งต่อสถานทูต ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเข้าสถานทูต

ทุกปัญหาของการขอวีซ่า เราช่วยคุณได้แน่นอน

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา